• Tip:
  • Tür:
  • Süresi:
  • Ortalama Değerlendirme:

KVKK Aydınlatma Metni & Çerez Politikası

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK) UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ 

Sahneport olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, sizlerle olan üyelik ve satış ilişkimiz dahilinde; işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını bildiririz. 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Tarafımızca verilen hizmetler nedeniyle gerekli olan kişisel veriler işlenebilmektedir. Örnek olmak üzere işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Ad, Soyad, TC kimlik numarası, E-posta adresi.


KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, aramızdaki sözleşmenin ifası ve kanunlarda öngörülen nedenlerle sizden bizzat talep ettiğimiz kişisel verilerinizi, sizin bize fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz suretiyle topluyoruz.

Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için bize iletilen hukuki belge ve tebligatlar vasıtasıyla topluyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Sahneport tarafından kişisel verileriniz üyelik ve satış sözleşmesinin ifası amacıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre kadar muhafaza edilecektir.


KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT İÇİNDEKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Güvenliğiniz ve Sahneport’un yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla kişisel verileriniz, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kimlik Bildirme Kanunu ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere sair mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya kuruluşlar ile paylaşılabilir. 

Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek nedeniyle özellikle; savunma hakkımızı kullanabilmemiz için hukuka ve usule uygun olması koşuluyla mahkeme kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğümüz çerçevesinde ilgili kurumlarla paylaşılabiliyoruz.

Sahneport’un idaresi, işin yürütülmesi, Sahneport politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle; bağlı olduğumuz veya ortaklaşa çalıştığımız yurtiçi ve yurtdışındaki şirketler ile iç işleyişimizi sağlamak açısından söz konusu şirketlere kişisel verilerinizi aktarabiliyoruz.

Rıza göstermeniz halinde kişisel verileriniz yurt dışındaki üçüncü kişilerle paylaşılabilmektedir.


HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili; 

Sahneport’un hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,

Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek haklarına sahipsiniz.

Ayrıca, Sahneport’tan yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.

Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Sahneport’tan talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Sahneport için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. 

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Sahneport’a teslim etmeniz gerekmektedir. Sahneport tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. 

ÇEREZLER

Tüm sayfalarımızda yazılımsal olarak adı “Cookie” olarak bilinen “Çerez”ler kullanılmaktadır. Herhangi b!r web sayfasına girdiğinizde, sunucunun tarayıcıda verildiği simgeye bu ad verilmekte olup çeşitli tür veri depo edebilirler. Sitemizi kullanmaya devam ettiğinizde çerezlere izin vermiş bulunmakta olduğunuzu bilmenizi isteriz.


İletişim Bilgileri

Sahneport Bilişim Biletleme San. ve Tic. A.Ş.

Mersis No : 0739112757600001

Adres : Nispetiye Mah. Nispetiye Cad. No:24 D:17 Beşiktaş/İstanbul

Telefon : 0 (212) 807 04 67

E-Posta :[email protected]

Yukarı kaydır